top of page

Politica de Privacidade

COMUNICACIONS ELECTRÓNICAS

 • No suposto de recibir comunicacións por estes medios electrónicos, (mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes diríxense exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se vostede non é o destinatario indicado, queda notificado que a utilización, diculgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

 • De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no suposto que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo  por esta misma vía indicando no asusto "BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS" para que os seus datos persoais sexan dados de baixa na nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende o seu envío. No suposto que non recibamos contestación expresa pola súa parte entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

RESPONSABLES DE TRATAMIENTO:

 • En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Vostede nos facilita de xeito voluntario por calqueira dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e /ou namuais.

 • Dos devanditos tratamentos é Responsable ESMUVIGO S.C.G. con CIF/NIF F27779255 a es súa finalidades Xestión de contactos con clientes, realización de presupostos e facturas de servicios/productos; cumprimento de obrigas contables e fiscais; xestión laboral e outras xestión cos traballadores, xestións comerciais. Os datos serán conservados mentras dure a relación que xenera dito tratamento ou durante os anos precisos para cumprir as obrigas legais.

 • Informámoslle que toda a información que nos facilita será tratada indistintamente polos reponsables de tratamento indicados para as finalidade indicadas a continuación.

 • Os datos proporcionados conservaranse xeralmente mentras se manteña a relación que xerou o tratamento ou durante os anos precisos para cumprir coas obrigas legais (ver cada finalidade o prazo de conservación).

 • Os datos non se cederán a terceiros slavo nos casos en que exista unha obriga legal.

 • Vostede pode solicitar a tutela sobre os seus dereitos que afectan ao tratamento dos seus datos persoais ante a Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6  28001-Madrid - FAX:  914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

 • Se desexa máis información a respecto do tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, oponerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios pode dirixirse  sempre por escrito (sempre acreditando a súa identidade) a: ESMUVIGO S.C.G. en CAMIÑO REGUEIRO 1 , 36211- VIGO (PONTEVEDRA). 

​​

FINALIDADES DOS TRATAMIENTOS DE DATOS:

 • Pormenorizamos de seguido as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos os responsables do Tratamento enumerados anteriormente:

  • XESTIÓN LABORAL: Xestión da relación laboral cos empregados; tratamento dos datos precisos para o mantemento da relación laboral: xestión de nóminas, formación... Os datos proporcionados conservaránse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumprir coas obrigas legais.

  • XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos precisos para o cumprimento das obrigas fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse nos prazos previstos pola lexislación fiscal.

  • XESTIÓN DE CLIENTES: Pode prestar os servizos contratados e facturar os mesmos. Os datos proporcionados conservaránse mentras se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.

  • XESTIÓN DE CONTACTOS: Pode enviar a posibles clientes publicidade relacionada cos nosos productos e servizos por calqueira medio dispoñible, enviar presupostos de servizos e /ou productos, e invitarlles a eventos do seu interese. OS datos proporcionados conservaránse mentras non solicite o cese en dito tratamento.

  • XESTIÓN MULTIMEDIA: Nos diferentes eventos é posible que se realicen videos e/ou imáxes para a difusión da actividade e/ou xustificación da mesma. Os datos serán conservados mentras teña relevancia a difusión da actividade ou ata que se solicite a cancelación da mesma.

  • XESTIÓN DE ALUMNOS: Datos dos alumnos ou titores legais nececarios para o contacto, xestión comercial, oferta de servizos/productos así como a xestión de traballos realizados e facturación. Os datos conservaránse indefinidamente ata a solicitude de cese de dito tratamento.

bottom of page